കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Joshy Jose

Executive Member

KPA Reg #

KPA/2024/A/15705

Constituency

Local Body Name

Thrissur Corporation

Joined

January 24, 2024

District

Thrissur