കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Np Kishorekumar

Joint Secretary

KPA Reg #

KPA/2022/A/00098

Constituency

Attigal

Local Body Name

Pulimath

Joined

February 03, 2024

District

Thiruvananthapuram