കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Subair Kunnathedath

NC Treasurer

KPA Reg #

KPA/NC/00023

Constituency

Tirurangadi

Local Body Name

Perumanna Klari

Joined

February 03, 2024

District

Malappuram