കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Kunju Mon K

Patron

KPA Reg #

KPA/2022/A/00058

Constituency

Haripad

Local Body Name

Chingoli

Joined

June 21, 2022

District

Alappuzha