കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Latha Nair

Joint Treasurer

KPA Reg #

KPA/2022/A/00100

Constituency

Vatakara-

Local Body Name

Vatakara

Joined

February 03, 2024

District

Kozhikode