കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Lisamma Anto

Executive Member

KPA Reg #

KPA/2023/O/00393

Constituency

Peravoor

Local Body Name

Payam

Joined

February 03, 2024

District

Kannur