കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Lissy Ajith

Treasurer

KPA Reg #

KPA/2022/A/10426

Constituency

Chathanoor

Local Body Name

Bhoothakulam

Joined

June 19, 2022

District

Kollam