കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Madhusoodhanan Chellappan

District Co-Ordinator Head

KPA Reg #

KPA/2022/A/00020

Constituency

Pathanapuram

Local Body Name

Pattazhi

Joined

February 03, 2024

District

Kollam