കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Meena Kumary V

Vice-president

KPA Reg #

KPA/2023/A/00285

Constituency

Kallur

Local Body Name

Trikur

Joined

February 03, 2024

District

Thrissur