കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Mohammed Abdul Khader

Secretary

KPA Reg #

KPA/2022/A/00003

Constituency

Chirayinkeezhu

Local Body Name

Kadinamkulam

Joined

February 03, 2024

District

Thiruvananthapuram