കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Muhamed Yasir K

Executive

KPA Reg #

KPA/2022/A/01237

Constituency

Local Body Name

Tanur Municipality

Joined

February 03, 2024

District

Malappuram