കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Muhammed Jabir Ac

Joint Treasurer

KPA Reg #

KPA/2023/A/14972

Constituency

Kalpetta

Local Body Name

Kaniyambetta

Joined

August 11, 2023

District

Wayanad