കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Muhammed Jabir Ac

Joint Treasurer

KPA Reg #

KPA/2023/O/01223

Constituency

Kalpetta

Local Body Name

Kaniyambetta

Joined

February 03, 2024

District

Wayanad