കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Muhammed Manaf M

Executive Member

KPA Reg #

KPA/2022/A/11673

Constituency

Local Body Name

Kannur Sitti

Joined

August 04, 2022

District

Kannur