കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Muhammed Musabbir Km

Joint Secretary

KPA Reg #

KPA/2023/A/14962

Constituency

Mananthavadi

Local Body Name

Thirunelly

Joined

February 03, 2024

District

Wayanad