കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Muhammed Rafi Pattani

Assistant secretary

KPA Reg #

KPA/2022/A/00037

Constituency

Local Body Name

Perinthalmanna Municipality

Joined

February 03, 2024

District

Malappuram