കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Mohammed Iqbal K V

Exec. Member

KPA Reg #

KPA/2022/A/9736

Constituency

Koduvally

Local Body Name

Unnikulam

Joined

February 03, 2024

District

Kozhikode