കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Muhammed Shan

Executive Member

KPA Reg #

KPA/2022/A/11812

Constituency

Local Body Name

Navaikulam

Joined

February 03, 2024

District

Thiruvananthapuram