കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Muhammed Thaslim

Joint Treasurer

KPA Reg #

KPA/2023/A/00991

Constituency

Adoor

Local Body Name

Pandalam

Joined

May 15, 2023

District

Pathanamthitta