കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Muhammed Thaslim

Joint Treasurer

KPA Reg #

KPA/2023/O/00991

Constituency

Adoor

Local Body Name

Pandalam

Joined

February 03, 2024

District

Pathanamthitta