കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Muraleedharan Raghavan Pillai

Executive Member

KPA Reg #

KPA/2022/O/00413

Constituency

Kottarakkara

Local Body Name

Kareepra

Joined

February 03, 2024

District

Kollam