കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Musthafa Kandanath

Vice-president

KPA Reg #

KPA/2023/A/15067

Constituency

Local Body Name

Joined

February 03, 2024

District

Wayanad