കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Nahas A Abdulsalam

Executive - Membership Coordinator

KPA Reg #

KPA/2023/A/13649

Constituency

Local Body Name

Joined

February 03, 2024

District

Kozhikode