കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Narendra Dev Vengalil

Membership controller

KPA Reg #

KPA/2023/A/00745

Constituency

Thirurangadi

Local Body Name

Parappanagadi

Joined

February 03, 2024

District

Malappuram