കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Naser Pulikkal

Vice-president

KPA Reg #

KPA/2022/A/00195

Constituency

Eranad

Local Body Name

Othayi

Joined

February 03, 2024

District

Malappuram