കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Navas Salim

Membership Controllers Head

KPA Reg #

KPA/2022/A/00047

Constituency

Kunnathur

Local Body Name

Thazhava

Joined

February 03, 2024

District

Kollam