കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Noufal Tc

President

KPA Reg #

KPA/2023/O/14123

Constituency

Vallikunnu

Local Body Name

Vallikunnu

Joined

February 03, 2024

District

Malappuram