കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Prabhu Divakaran

NC Member

KPA Reg #

KPA/NC/00019

Constituency

Udumbanchola

Local Body Name

Karunapuram

Joined

February 03, 2024

District

Idukki