കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Rafeek Kani

Joint Secretary

KPA Reg #

KPA/2022/A/00077

Constituency

Aranmula

Local Body Name

Pathanamthitta

Joined

February 03, 2024

District

Pathanamthitta