കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Raghul Thankappan Nair

Exec. Member

KPA Reg #

KPA/2022/A/00736

Constituency

Aranmula

Local Body Name

Koiprum

Joined

February 03, 2024

District

Pathanamthitta