കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Rajan D

Executive Member

KPA Reg #

KPA/2022/A/00106

Constituency

Puthoor

Local Body Name

Pavithreswaram

Joined

June 27, 2022

District

Kollam