കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Rajendran Nair

Executive Member

KPA Reg #

KPA/2023/A/11169

Constituency

Local Body Name

Koipuram

Joined

February 03, 2024

District

Pathanamthitta