കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Rajesh Gopalan

Executive Member

KPA Reg #

KPA/2022/A/10828

Constituency

Local Body Name

Rajesh Gopalan

Joined

February 03, 2024

District

Kollam