കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Rakesh Paul Davis

Executive Member

KPA Reg #

KPA/2022/A/00905

Constituency

Kollam

Local Body Name

Ezhukone

Joined

February 03, 2024

District

Kollam