കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Ramachandran K V

Joint Secretary

KPA Reg #

KPA/2023/A/00130

Constituency

Taliparamba

Local Body Name

Taliparamba

Joined

January 26, 2023

District

Kannur