കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Ranjithkumar C A

Convenor & Membership Coordinator

KPA Reg #

KPA/2022/A/00119

Constituency

Pudukad

Local Body Name

Nenmanikkara

Joined

February 03, 2024

District

Thrissur