കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Raveendran V

Patron

KPA Reg #

KPA/2022/A/11163

Constituency

Kunamakkalam

Local Body Name

Ummadevi

Joined

February 03, 2024

District

Kozhikode