കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Retheesh V R

Secretary

KPA Reg #

KPA/2022/A/00005

Constituency

Tavanur

Local Body Name

Edapal Panchayat

Joined

February 03, 2024

District

Malappuram