കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Sajeev Kumar

Public Coordinator

KPA Reg #

KPA/2022/A/00056

Constituency

Kayamkulam

Local Body Name

Kayamkulam

Joined

February 03, 2024

District

Alappuzha