കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Sajna K M

Executive Member

KPA Reg #

KPA/2023/A/11286

Constituency

Meenangadi

Local Body Name

Meenangadi

Joined

February 03, 2024

District

Wayanad