കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Saju Balakrishna Pillai Narayanan Nair

Vice President

KPA Reg #

KPA/2022/A/00120

Constituency

Pathanapuram

Local Body Name

Pattazhy North

Joined

June 09, 2022

District

Kollam