കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Sakkeer K

Joint Secretary

KPA Reg #

KPA/2022/A/00704

Constituency

Sulthanbathery

Local Body Name

Municipality

Joined

February 03, 2024

District

Wayanad