കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Sambrukutty Mathilinmoolayil

Patron

KPA Reg #

KPA/2022/A/00033

Constituency

Vattiyoorkavu

Local Body Name

Vattiyoorkavu

Joined

February 03, 2024

District

Thiruvananthapuram