കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Sandeep B R

Joint Treasurer

KPA Reg #

KPA/2023/A/11196

Constituency

Local Body Name

Pattazhy Vadakkekkara Panchayat

Joined

February 03, 2024

District

Kollam