കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Sanil B

Exec. Member

KPA Reg #

KPA/2022/A/01351

Constituency

Kunnamangalam

Local Body Name

Mavoor

Joined

February 03, 2024

District

Kozhikode