കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Sanjayanadh P

Executive Member

KPA Reg #

KPA/2022/A/10853

Constituency

Pathanapuram

Local Body Name

Pattazhivadakekkara

Joined

February 03, 2024

District

Kollam