കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Santhoshkumar Rajendran

Executive Member

KPA Reg #

KPA/2022/A/10890

Constituency

Varkala

Local Body Name

Chemmaruthy

Joined

February 03, 2024

District

Thiruvananthapuram