കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Santhosh Kumar T

Vice-President

KPA Reg #

KPA/2022/A/00034

Constituency

Local Body Name

Kallikade

Joined

February 03, 2024

District

Thiruvananthapuram