കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Santhosh Sivaprasad

Vice President

KPA Reg #

KPA/2022/A/00061

Constituency

Local Body Name

Thodiyoor

Joined

February 03, 2024

District

Kollam