കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Sarafudheen Kadappadan

Assistant Treasurer

KPA Reg #

KPA/2022/A/00439

Constituency

Kuttippuram

Local Body Name

Athavanadu

Joined

June 14, 2023

District

Malappuram