കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Sasidharan Kunnummal

KPA Reg #

KPA/2023/O/00297

Constituency

Kannur

Local Body Name

Kannur

Joined

February 03, 2024

District

Kannur