കേരളാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

Shabeer Pallathu

Vice-president

KPA Reg #

KPA/2022/A/00042

Constituency

Waynad

Local Body Name

Moothedam

Joined

February 03, 2024

District

Malappuram